Reglement Zomercompetitie Afdrukken
maandag, 05 maart 2012 16:30

 

Maastrichtse Vriendschappelijke Dartbond

Reglement zomercompetitie 2022

Art.1

Deelname aan deze competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 geregistreerde leden. Er is geen maximum.

Art. 2

Het team dient in het bezit te zijn van een geldige teamkaart. Alle gerechtigde leden dienen op deze kaart vermeld te staan met vermelding van hun lidnummer. De kaart dient op verzoek aan de tegenpartij te worden getoond. Het is een misverstand dat in de zomer zomaar iedereen mag meedoen! Wel mag er maximaal 3 keer gebruikt worden gemaakt van een gastspeler. Men dient dan op het formulier bij het lidnummer “gast” in te vullen. Bij een 4e keer is het team € 7,50 verschuldigd welk bedrag binnen een week dient te zijn voldaan. Indien dit niet gebeurt kan het complete team uit de competitie worden gehaald. Men mag tot drie wedstrijden voor het einde van de competitie gebruik maken van een gastspeler, de laatste 3 competitiewedstrijden is dit niet meer toegestaan!!

Bovendien mag een gastspeler uitsluitend worden ingezet als een team niet compleet is!!!!

Tijdens de finaledag is het absoluut niet toegestaan een gastspeler in te zetten!

Art. 3

Spelers kunnen weer zowel op maandag als dinsdag ingeschreven worden. Dit houdt dus in dat je op maandag voor het ene team mag spelen en dinsdag voor het andere. Wel dient dan het lidmaatschap voor 2 teams voldaan te worden en krijgen de spelers een ander lidnummer. Dit ivm 180 -ers en high finishes

Spelers welke op donderdag spelen mogen enkel en alleen op donderdag spelen. Zij mogen dus niet in een maandag- of dinsdagteam invallen!!!

Tevens is het zo dat, bij het ontbreken van 1 speler, het toegestaan is dat een andere speler van het team een dubbele partij gooit. Hiervoor dient de tegenstander te loten. Bij de koppelpartijen is het toegestaan opnieuw te loten indien dezelfde speler weer getrokken wordt. Dus ook met 3 kan een wedstrijd gewoon doorgaan.

Art. 3 a

Teams welke vanaf 2 spelers of meerdere in het team hebben die in de DOL Ere, OK of 1e divisie spelen worden, tenzij het absoluut niet anders kan, op donderdag ingeschreven. Indien de donderdagpoule vol ( 8 teams ) zou geraken zal eventueel worden gekeken voor een 2e poule of een verschuiving naar de dinsdag. Voor deze teams is het vanaf nu onmogelijk om nog op de maandag in te schrijven. Deze maatregel is absoluut nodig om voor de lager spelende teams de zomercompetitie aantrekkelijker te maken.

In geval van nood, zeker om een competitie of poule sluitend te maken kan met hoge uitzondering van deze regel worden afgeweken.

Art. 4

Er mogen maximaal 2 teams van een vereniging in dezelfde poule worden ingedeeld. Bij indeling van 2 teams van dezelfde vereniging in een zelfde poule dient de wedstrijdleiding ervoor zorg te dragen dat deze twee teams in de eerste wedstrijd tegen elkaar uitkomen. Dit alles om competitievervalsing te voorkomen. In uiterste nood kan hiervan worden afgeweken.

Art. 5

Nieuwe spelers kunnen tot vier wedstrijden voor het einde van de competitie worden bijgeschreven. Hierna is dit niet meer mogelijk. Zij dienen het volledige contributiebedrag ad € 7,50 te voldoen

Art. 6

Uitstel van wedstrijden is uitsluitend mogelijk in overleg en met toestemming van de organisatie. Tevens dient het uitstel van een wedstrijd onverwijld door beide teams te worden gemeld.

Art. 7

De wedstrijden dienen tussen 20.00h en 20.30h aan te vangen. Een wedstrijd mag beginnen als er minimaal twee spelers aanwezig zijn. De andere spelers dienen uiterlijk om 20.30h aanwezig te zijn.

Indien een tegenstander om 20.30h niet aanwezig is dient men zich te verwittigen van het hoe en waarom en de organisatie op de hoogte te stellen. Deze zal dan verdere maatregelen nemen na overleg met beide partijen.

Geen enkel team heeft het recht om een wedstrijd niet door te laten gaan, om welke reden dan ook!!!

Art. 8

Voor aanvang van de wedstrijd vullen beide captains hun wedstrijdformulieren onafhankelijk van elkaar in en bepalen zodanig de volgorde van de spelers. Men dient altijd het eerste blok volledig in te vullen ( 4 single partijen ). Ook de reservespelers moeten vooraf worden ingevuld. De volgorde van spelers reeds vermeld op het wedstrijdformulier mag niet worden verandert. Zodra de wedstrijd is begonnen mag men geen reservespelers meer toevoegen.

Art. 8a

Tijdens de koppelpartijen vult de uitspelende partij als eerste minimaal 2 partijen in. Het thuisspelende team dient erop te letten dat niet 2 dezelfde spelers tegen elkaar uitkomen. Echter, tac-tic en 701 zijn twee verschillende spellen dus, als AB tijdens de tac-tic tegen HG heeft gespeeld mag dat bij de 701 ook.

Art. 8b

Vanaf de laatste 2 singlepartijen is het toegestaan de deelnemende spelers een voor een in te vullen.

Art. 9

Onderlinge afspraken die voor, tijdens of na een wedstrijd i.v.m. de wedstrijd gemaakt worden die niet met het reglement overeen komen geschieden op eigen verantwoording!! Bij conflicten die hieruit kunnen voortvloeien hanteert de organisatie altijd het reglement.

Art. 10

Uitspelende teams die in de eerste speelhelft van de competitie niet op komen dagen, te laat afmelden en de wedstrijd niet inhalen, verliezen tijdens de 2e speelhelft hun thuis speelrecht!!! Dit houdt dus in dat de thuiswedstrijd omgezet wordt naar een uitwedstrijd naar het betreffende team.

Art. 11

Het dartbord en het schrijfbord alsmede de verlichting dienen in deugdelijke staat te zijn. Van het schrijfbord dienen de belijningen de nummering duidelijk zichtbaar te zijn. Het schrijfbord dient op ooghoogte te hangen in de directe omgeving van het dartbord en zodanig bevestigd te zijn dat het geen gevaar vormt voor de schrijver.

Art. 12

De verlichting dient van zodanige constructie te zijn dat het dartbord goed wordt verlicht en dat de schaduwwerking van de in het bord stekende pijlen tot een minimum wordt beperkt.

Art. 13

De schrijver/ster is tevens scheidsrechter en dient zich dus onpartijdig op te stellen. Hij / zij wordt geacht zich zodanig op te stellen dat het niet hinderlijk is voor de werpers. Een game/shot vermelding van de schrijver is alleen geldig als de geworpen dart ook daadwerkelijk in de vereiste dubbel zit of als ( bij tac-tic ) alle nummers vol zijn en de bonuspunten meer zijn dan bij de tegenstander. Bij een gelijke stand, dus nummers vol en hetzelfde aantal bonuspunten dient de leg te worden overgespeeld.

Art. 14

De speler achter de oche mag op elk moment tijdens zijn partij bij de schrijver/scheidsrechter informeren naar de gescoorde of overgebleven punten. De scheidsrechter c.q. schrijver mag echter niet vertellen hoe een speler moet uitgooien.

Alle verzoeken om de puntentelling te controleren en/of te veranderen dienen plaats te vinden voordat de speler zijn volgende beurt aanvangt!!

Art. 15

In alle poule’s worden dezelfde spelsoorten gespeeld en wel zoals onder :

4 X Single 501 best of 3 / 5 Donderdag altijd best of 5

2 X Koppel Tac-Tic best of 3

2 X Koppel 701 best of 3 Donderdag altijd best of 5

2 X Single 501 best of 3 / 5 Donderdag altijd best of 5

Op maandag en dinsdag zijn de 501’s dus best of 3 echter, in onderling overleg mag er best of 5 gespeeld worden. Dit dient vooraf aan het begin van de avond te worden afgesproken!!

Art. 16

Het schrijven dient om en om te gebeuren. Het wedstrijdformulier is zo opgesteld dat het thuisteam begint en schrijft. De volgende partij begint het uitteam en schrijft. Bij gelijke stand 1-1 ofwel 2-2 wordt er gebulld voor wie mag beginnen. Ook hier gooit het beginnende team als eerste voor de bull.

Art. 17

Het invullen van de namen op de wedstrijdformulieren dient voor aanvang van de wedstrijd door de teamcaptain te gebeuren. Beide formulieren, zowel thuis als uit, dienen te worden ingevuld. Op het formulier dient de achternaam en in de betreffende ruimte het lidnummer te worden ingevuld. Het is niet toegestaan alleen de voornaam in te vullen!!!

Art. 18

Het wedstrijdformulier dient volledig ingevuld en door beide captains ondertekend (vergeet niet de teamnaam en datum), direct na de wedstrijd te worden verstuurd naar het adres elders vermeld. Let op:

In de zomer wordt niet met boetes gewerkt welke ontstaan door het te laat insturen van het formulier. Echter, formulieren dienen uiterlijk ’s zaterdags na de wedstrijd binnen te zijn. Zo niet krijgt de verantwoordelijke teamcaptain een bericht dat het formulier nog niet binnen is. Indien het formulier dinsdag dan nog niet binnen is wordt de uitslag bepaald op 10-0 voor de tegenstander!!! Bij herhaling worden er ook nog 3 punten in mindering gebracht in de stand op de ranglijst!!!! Het insturen kan via de mail of via what’s app, dus makkelijker kan niet.

Let erop dat de foto/scan die jullie versturen duidelijk is!!! Als jullie het zelf niet kunnen lezen kan ik het ook niet hè. Niet leesbaar of niet volledig ingevuld: het komt retour dames en heren!!!

Art. 19

Afmelden dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Men dient zowel de tegenstander als de organisatie te verwittigen. Indien een team te laat afmeldt of helemaal niet komt opdagen is dit team zonder verdere uitleg met 10-0 verloren en krijgt het een boete van € 25,00!!!! Deze boete dient binnen een week betaald te zijn en komt geheel ten goede van de kastelein waar het team niet is komen opdagen. Is de boete niet tijdig betaald kan het gehele team uit de competitie worden gehaald.

Men kan / mag de reservespeler inzetten, een gastspeler meenemen en ook nog eventueel met drie spelers de wedstrijd spelen ( zie elders ). Dus uitstellen in uiterste nood beste dartvrienden/vriendinnen. Inhalen kan op de geplande inhaaldagen maar het liefst zo spoedig mogelijk. Men dient ten alle tijden de organisatie te verwittigen!!

De laatste twee competitiewedstrijden mogen niet meer worden uitgesteld!!! Wel mogen deze eventueel vooruit worden gespeeld

Art. 20

Er zullen maximaal 8 teams in een poule worden ingeschreven. Dit heeft te maken met het aantal speelweken inclusief de inhaalweken zodat we weer op tijd klaar zijn als de DOL begint. Inschrijving op een speeldag gebeurt bij aanmelding. Indien een poule vol is en een team schrijft bij wijze van spreken te laat in op bv maandag zal dat helaas niet meer gaan. Dus wees er op tijd bij, inschrijfperiode is lang genoeg.

Art. 21

Het aanmelden van nieuwe spelers kan tot de laatste 4 wedstrijden het gehele zomerseizoen door. Wel dient het volledige lidmaatschap ad € 7,50 en de teamkaartkosten ad € 3,50 te worden voldaan eer de nieuwe speler speelgerechtigd is.

Art. 22

Voor de finaledag geldt dat de teams welke als 1e en 2e eindigen in hun poule aan deze dag zullen deelnemen. Deze deelname is helaas niet meer vrijblijvend. Wij achten het jullie sportieve plicht als jullie op een van deze plaatsen zijn geëindigd dat jullie dan ook op deze dag aanwezig zullen zijn. Het is onsportief en niet leuk voor jullie tegenstanders als een team er niet is, zeker niet als er ook nog niet eens is afgemeld.

Helaas is dit jaar geen Finaledag. Jullie weten dit dus nu al dus daar kan geen misverstand meer over bestaan!!!

Speelschema en aanvang worden tijdig bekend gemaakt maar de aanvangstijden zullen vroeg in de middag zijn. E.e.a. heeft natuurlijk te maken met het aantal poule’s straks.

Let op: Bij het inschrijven verklaren jullie je hiermee akkoord. Dat wil zeggen dat een team welk afmeld een boete van € 25,00 zal ontvangen. Geen excuses meer. Niet betaald is geen inschrijving meer de volgende keer voor zowel team als spelers, ook al darten deze dan bij een ander team!!

Tijdens deze finaledag zal ook de prijsuitreiking plaats vinden. Wij stellen het zeer op prijs dat deze prijzen ook daadwerkelijk worden opgehaald. Wij doen er ons alle moeite voor. Prijzen worden niet meer nagebracht.

Prijzen zijn er voor de kampioenen en de nummers 2 van elke poule

De winnaar en verliezend finalist A- en B- ronde finaledag

De hoogste finish van het seizoen, de meeste 180 –ers en de sportiviteitsprijs.

Tevens een aandenken voor iedereen welke een 180 –er heeft gegooid

Art. 23

Speellocatie, teamnaam, teamcaptain en diens telefoonnummer, de leden en de eventueel opgegeven reserves dienen bij inschrijving te worden vermeldt

Betalingen dienen uiterlijk een week voor aanvang van de competitie binnen te zijn. Dit kan contant of via overschrijving.

De inschrijfkosten bedragen € 7,50 per lid. Indien jullie kastelein dit niet voldoet zijn jullie er zelf verantwoordelijk voor.

Art. 24

Negatieve uitlatingen tegen de organisatie en/of zijn vrijwilligers in de social media ( facebook, twitter enz ) worden niet meer geaccepteerd!!! E.e.a kan uitsluiting van de desbetreffende persoon of zelfs een heel team tot gevolg hebben.

Wedstrijdformulieren uitsluitend per foto inzenden via mail:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of via what’s app : 06-18391939

Art. 25

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het werkcomité.

Herzien 29 maart ‘19

Vorige uitgave 09 maart ’17

Vorige uitgave 05 april ‘16

Zomercompetitie 2022

 

Laatst aangepast op zondag, 03 juli 2022 20:39
 


Powered by Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /home/vhosts/mvdbmaastricht.nl/httpdocs/templates/themza_j15_50/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.